FORMULARI

   FORMULARI

 

 

 

 

 

 

Qendra Social-Edukative «Don Bosko» – Prishtinë
Shkolla e Mesme e Lartë & Shkolla Fillore

SHPALL  KONKURS

 

Për mësimdhënës të:

1. Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe,
2. Gjuhës Angleze,
3. Historisë,
4. Mësues/e të ciklit klasor

për plotësimin e vendit të lirë të punës për SHML dhe SHF.

1. Mësimdhënës për Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Kandidati/ja  duhet të plotësojë këto kushte:

             1.1  Master
             1.2  Sistemi katërvjeçar
             1.3 Bachelor
             1.4 Njohja e Gjuhës Angleze (ose ndonjë gjuhe internacionale) është përparësi

2. Mësimdhënës për Gjuhë Angleze

Kandidati/ja  duhet të plotësojë këto kushte:

             2.1  Master
             2.2  Sistemi katërvjeçar
             2.3 Bachelor
            2.4 Njohja e ndonjë gjuhe tjetër internacionale është përparësi

3. Mësimdhënës për Histori

Kandidati/ja  duhet të plotësojë këto kushte:

              3.1  Master
              3.2  Sistemi katërvjeçar
              3.3 Bachelor
              3.4 Njohja e Gjuhës Angleze (ose ndonjë gjuhe internacionale) është përparësi

4. Mësues/e të Ciklit Klasor

Kandidati/ja  duhet të plotësojë këto kushte:

             2.1  Master
             2.2  Sistemi katërvjeçar
             2.3 Bachelor
             2.4 Njohja e Gjuhës Angleze (ose ndonjë gjuhe internacionale) është përparësi

Kushtet e përgjithshme

– Të ketë përgatitje të lartë profesionale në fushën e mësimdhënies dhe metodologjive mësimore;
– Të ketë shkathtësi pune dhe komunikimi;
– Të ketë trajnime relevante në fushën e edukimit.

Formulari i aplikimit dhe informatat e detajuara mund të merren në sekretarinë e Shkollës së Mesme të Lartë të QSE «Don Bosko» në adresën: Rruga Don Bosko, 15 – Prishtinë ose në web-faqen: http://www.donbosko-kosova.com

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 038 600 169.

Formulari i plotësuar së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme arsimore, kurset e ndjekura, referencat dhe vërtetimin nga Gjykata që personi nuk është nën hetime, duhet të dorëzohen në sekretarinë e SHML dhe SHF «Don Bosko», Rruga Don Bosko, 15 – Prishtinë.

Afati i fundit për aplikim është data  28.8.2019, më së largu në orën 15:45.

QSE «Don Bosko» është një ambient pune shumë i këndshëm, profesional, i qëndrueshëm dhe me klimë pozitive.

 

Drejtori i QSE «Don Bosko»
Don Dominik-Skender Qerimi


Category: Gjimnazi i Përgjithshëm , Lajmet , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë , Shkolla Fillore

Publikuar më: 21/08/2019