Nr. i Protokollit:  362 /2020

Prishtinë. më 23.07.2020         

 

K O N K U R S

Për vende të lira pune për vitin shkollor 2020/2021

 

1. Një (1) mësimdhënës/e për gjuhë gjermane  – Part-time (SHMU/SHML)
2. Një (1) mësimdhënës/e për gjuhë italiane:    – Part-Time (SHMU/SHML)
3. Një (1) mësimdhënës/e për psikologji            – Part-Time (SHML)
4. Një (1) mësimdhënës/e për fizikë                    – (Normë e plotë, zëvendësim) ( SHMU/SHML)
5. Një (1) mësimdhënës/e  për TIK                      – Vend i lirë (SHML)
6. Një (1) mësimdhënës/e për kimi                      – Part-Time (SHMU)

Kushtet e punësimit: Për këto vende pune kërkohet përgatitja  adekuate  profesionale në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe Udhëzimit Administrativ nr. 10/2018 për  Normativin  mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm nga MASHT.

Për Aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin:

– CV-në e kompletuar,
– Kopje të letërnjoftimit
– Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti (kopje të noterizuar),
– Certifikatën e trajnimeve të kryera (nëse keni),
– Vërtetimin mbi përvojën e punës (nëse keni) ,
– Preferohet njohja e një gjuhe të huaj (anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht).

Aplikacioni për konkurim mund të plotësohet online, në këtë link: https://forms.gle/fxxyBGhs2gdYvBsj6. Gjthashtu fomularin (shkarko formularin) e plotësuar mund ta dërgoni përmes E-malit: [email protected].

Afati për konkurim është 15 ditë nga dita e shpalljes në tabelën e shpalljeve  dhe në Web faqen e Qendrës Social-Edukative “Don Bosko”.  

Në intervistë do të ftohen vetëm ata kandidatë që i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse, ose të përafërt.

Drejtori,    

Don Dominik-Skender Qerimi

                                                                                                         


Category: Lajmet

Publikuar më: 23/07/2020