Nr. i Protokollit:  50/2021

Prishtinë. më 9.2.2021

 

K O N K U R S  I  JASHTZAKONSHËM

Për vend të lirë pune për vitin shkollor 2020/2021

 

  1. Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Sociologjisë  – Part-time – 8 orë mësimore (SHMU/SHML) deri më 30.06.2021, dhe
  2. Një mësimdhënës/e të lëndës së Historisë me normë të plotë, me kohë të caktuar, prej 01.03.2021 deri 30.06.2021.

 

Kushtet e punësimit: Për këto vende pune kërkohet përgatitja  adekuate  profesionale në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe Udhëzimit Administrativ nr. 10/2018 për  Normativin  mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm nga MASHT.

Për Aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin:

– CV-në e kompletuar,
– Kopje të letërnjoftimit
– Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti (kopje të noterizuar),
– Certifikatën e trajnimeve të kryera (nëse keni),
– Vërtetimin mbi përvojën e punës (nëse keni) ,
– Preferohet njohja e një gjuhe të huaj (anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht).

Formularin për aplikim (Formulari për aplikim 2021) të plotësuar, mund ta dërgoni përmes E-malit: [email protected].

Afati për konkurim është deri më 12.02.2021.  

Në intervistë do të ftohen vetëm ata kandidatë që i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse, ose të përafërt.

Drejtori,    

Don Dominik-Skender Qerimi


Category: Lajmet

Publikuar më: 09/02/2021