FORMULARI

FORMULARI

FORMULARI

KONKURSI

 

 

 

 

 

 

Qendra Social-Edukative «Don Bosko» – Prishtinë
Shkolla e Mesme e Lartë

SHPALL  KONKURS

 

Për një mësimdhënës të Gjuhës dhe Letërsisë Italiane , për plotësimin e vendit të lirë të punës për SHML.

 

1. Mësimdhënës për Gjuhë dhe Letërsi Italiane

Kandidati/ja  duhet të plotësojë këto kushte:

1.1 Fakulteti i Filologjisë-dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Italiane;
             1.1.1   Master;
             1.1.2   Sistemi katërvjeçar;
1.2 Fakulteti Filozofik- dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Italiane;
             1.2.1   Master;
             1.2.2   Sistemi katërvjeçar;

 

Kushtet e përgjithshme

– Të ketë përgatitje të lartë profesionale në fushën e mësimdhënies dhe metodologjive mësimore;
– Të ketë përvojë pune në arsimimin e mesëm të lartë;
– Të ketë shkathtësi pune dhe komunikimi;
– Të ketë trajnime relevante në fushën e edukimit.

Formulari i aplikimit dhe informatat e detajuara mund të merren në sekretarinë e Shkollës së Mesme të Lartë të QSE «Don Bosko» në adresën: Rruga Don Bosko, 15 – Prishtinë ose në web-faqen: http://www.donbosko-kosova.com

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 038 603 169.

Formulari i plotësuar së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme arsimore, përvojën e punës, kurset e ndjekura, referencat dhe vërtetimin nga Gjykata që personi nuk është nën hetime, duhet të dorëzohen në sekretarinë e SHML «Don Bosko», Rruga Don Bosko, 15 – Prishtinë.

 

Afati i fundit për aplikim është data  28.8.2017, më së largu në orën 15:45.

 

QSE «Don Bosko» është një ambient pune shumë i këndshëm, profesional, i qëndrueshëm dhe me klimë pozitive.

Drejtori i QSE «Don Bosko»
Don Izidor Lukic


Category: Gjimnazi i Përgjithshëm , Lajmet , Liceu Elektroteknik , Ngjarjet e Rëndësishme

Publikuar më: 19/08/2017