Prishtinë. më 21.5.2021

K O N K U R S  I JASHTËZAKONSHËM

Për vend të lirë të punës

 

1. Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, në SHMU,  me normë të plotë –për kohë të caktuar, deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë.

Kushtet e punësimit: Për këtë vend pune kërkohet përgatitja  adekuate  profesionale në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe Udhëzimit Administrativ nr. 10/2018 për  Normativin  mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm nga MASHTI.

Për Aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin:

–  CV-në e kompletuar;
–  Kopje të letërnjoftimit;
–  Diplomën, ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti (kopje të noterizuar);
–  Certifikatën e trajnimeve të kryera (nëse keni);
–  Vërtetimin mbi përvojën e punës (nëse keni) ;

Formularin (shkarko formularin) e plotësuar mund ta dërgoni përmes E-malit: [email protected].

Afati për konkurrim është deri më 25. 05. 2021.

Në intervistë do të ftohen vetëm ata kandidatë që i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse, ose të përafërt.


Category: Lajmet

Publikuar më: 21/05/2021