FORMULARI

   FORMULARI

 

 

 

Qendra Social-Edukative «Don Bosko» – Prishtinë
Shkolla e Mesme e Lartë

SHPALL  KONKURS

 

Për një mësimdhënës/e të Lëndëve Profesionale, në  drejtimin Teknik i  Informatikës,  për plotësimin e vendit të lirë të punës për ShML.

Kandidati/ja  që  plotëson kushtin duhet të ketë titullin:

1.1  Msc. i Elektroteknikës- Inxhinierike kompjuterike/ Shkenca Kompjuterike
1.2 Inxh. i dip. i Elektroteknikës-Elektronikës.

 Kushtet e përgjithshme:

– Të ketë përgatitje të lartë profesionale në fushën e mësimdhënies dhe metodologjive mësimore;
– Të ketë përvojë pune në arsimin e mesëm të lartë;
– Të ketë shkathtësi pune dhe komunikimi;
– Të ketë trajnime relevante në fushën e edukimit.
– Njohja e Gjuhës Angleze është përparësi.

Formulari i aplikimit dhe informatat e detajuara mund të merren në sekretarinë e Shkollës së Mesme të Lartë të QSE «Don Bosko» në adresën: Rruga Don Bosko, 15 – Prishtinë ose në web-faqen: http://www.donbosko-kosova.com

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 038 600 169.

Formulari i plotësuar së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme arsimore, përvojën e punës, kurset e ndjekura, referencat dhe vërtetimin nga Gjykata që personi nuk është nën hetime, duhet të dorëzohen në sekretarinë e SHML «Don Bosko», Rruga Don Bosko, 15 – Prishtinë ose në  [email protected]

Afati i fundit për aplikim është më 8.11.2019, më së largu në orën 15:45.

QSE “Don Bosko” është një ambient pune shumë i këndshëm, profesional, i qëndrueshëm dhe me klimë pozitive.

Drejtori i QSE “Don Bosko” në Prishtinë
Don Dominik Skender Qerimi


Category: Lajmet

Publikuar më: 30/10/2019