Nr. i Protokollit: 721-5/2022
Prishtinë, më 07. 07. 2022

 

K O N K U R S

Për plotësimin e  vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2022/2023

1. Tre (3) mësimdhënës/e për lëndët mësimore të fushës së Inxhinierisë Elektrike dhe të Shkencave Kompjuterike, me normë të plotë, për kohë të caktuar, prej 01.09.2022 deri më 31.08.2023;

2. Një mësimdhënës/e për lëndët mësimore të fushës së Inxhinierisë Elektrike – telekomunikacion/elektronikë, me gjysmë norme, Par-time për kohë të caktuar, prej 01.09.2022 deri më 30.06.2023;

3. Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Matematikës  – Part-time –10 orë mësimore në SHML, për kohë të caktuar, prej 01.09.2022 deri më 30.06.2023;

4. Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës gjermane, – Part-time për 6 orë mësimore, për kohë të caktuar, prej 01.09.2022 deri më 30.06.2023;

Kushtet e punësimit: Për këto vende pune kërkohet përgatitja  adekuate  profesionale në bazë të Nenit 35, paragrafit 1 dhe 8, të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2021 për  Normativin  mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015, Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional të  nxjerr nga MASHT dhe Udhëzimit Administrativ nr. 06/2021,  Për Ndryshimin dhe Plotësimin e  Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015, Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional të  nxjerr nga MASHT.

Për Aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin:

– CV-në e kompletuar;

– Kopje të letërnjoftimit;

– Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti (kopje të noterizuar);

– Certifikatën e trajnimeve të kryera (nëse keni);

– Vërtetimin mbi përvojën e punës (nëse keni);

– Preferohet njohja e një gjuhe të huaj (anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht)

Formularin (shkarko formularin) e plotësuar mund ta dërgoni edhe përmes

E-malit: [email protected].

Afati për konkurim është deri më 22.07.2022.

Në intervistë do të ftohen vetëm ata kandidatë që do t’i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse, ose të përafërt.

 

Drejtori,    
Don Dominik-Skender Qerimi

 


Category: Lajmet

Publikuar më: 07/07/2022