IMG_3094VENDI DHE DATA E LINDJES
Pukë, 05.10.1985

FUNKSIONI
Asistente e Liceut dhe Gjimnazit të Përgjithshëm

DETYRAT
Pranimi, regjistrimi, arkivimi i dokumentacionit të nxënësve.
Përgjegjëse për punët administrative.

KUALIFIKIMI
BSc. e Historisë, Edukatë Qytetare
Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Edukimit


Publikuar më: 20/04/2015