IMG_3494VENDI DHE DATA E LINDJES
Lipjan, 21.05.1987

FUNKSIONI
Profesor

DETYRAT
Ligjerues i lëndëve të poshtë shënuara.

LËNDËT
Materialet elektroteknike, Bazat e elektroteknikës II,
Elektronikë digjitale, Praktikë profesionale.

KUALIFIKIMI
MSc. i Shkencave Kompjuterike (Kandidat – Provimet e përfunduara)
BSc. i Elektronikës


Publikuar më: 15/04/2015