IMG_3706VENDI DHE DATA E LINDJES
Bujanovc, 27.04.1986

FUNKSIONI
Profesoreshë

DETYRAT
Ligjeruese

LËNDËT
Algoritme dhe TIK

KUALIFIKIMI
BSc. i Kompjuterikës
MSc. i Kompjuterikës (kandidate)
FIEK


Publikuar më: 14/04/2015