FORMULARI

   FORMULARI

 

 

 

 

 

 

Qendra Social-Edukative «Don Bosko» – Prishtinë
Shkolla e Mesme e Lartë & Shkolla e Mesme e Ulët

SHPALL  KONKURS

 

Për mësimdhënës të:

1. Gjuhës Gjermane,
2. Teknologjisë Informative (TIK)

për plotësimin e vendit të lirë të punës për SHML dhe SHMU.

1. Mësimdhënës për Gjuhë Gjermane

Kandidati/ja  duhet të plotësojë këto kushte:

             1.1  Master
             1.2  Sistemi katërvjeçar
             1.3 Bachelor
             1.4 Njohja e Gjuhës Angleze (ose ndonjë gjuhe internacionale) është përparësi

2. Mësimdhënës për Teknologji Informative (TIK)

Kandidati/ja  duhet të plotësojë këto kushte:

             2.1  Master
             2.2  Sistemi katërvjeçar
             2.3 Bachelor
             2.4 Njohja e Gjuhës Angleze (ose ndonjë gjuhe internacionale) është përparësi

 

Kushtet e përgjithshme

– Të ketë përgatitje të lartë profesionale në fushën e mësimdhënies dhe metodologjive mësimore;
– Të ketë shkathtësi pune dhe komunikimi;
– Të ketë trajnime relevante në fushën e edukimit.

Formulari i aplikimit dhe informatat e detajuara mund të merren në sekretarinë e Shkollës së Mesme të Lartë të QSE «Don Bosko» në adresën: Rruga Don Bosko, 15 – Prishtinë ose në web-faqen: http://www.donbosko-kosova.com

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 038 600 169.

Formulari i plotësuar së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme arsimore, kurset e ndjekura, referencat dhe vërtetimin nga Gjykata që personi nuk është nën hetime, duhet të dorëzohen në sekretarinë e SHML dhe SHF «Don Bosko», Rruga Don Bosko, 15 – Prishtinë.

Afati i fundit për aplikim është data  12.9.2019, më së largu në orën 15:45.

QSE «Don Bosko» është një ambient pune shumë i këndshëm, profesional, i qëndrueshëm dhe me klimë pozitive.

 

Drejtori i QSE «Don Bosko»
Don Dominik-Skender Qerimi


Category: Lajmet , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë , Shkolla e Mesme e Ulët

Publikuar më: 09/09/2019