K O N K U R S

Për plotësimin e  vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2021/2022

1. Një (1) Mësues/e klase, me normë të plotë, për kohë të caktuar deri më 31.08.2022, me mundësi vazhdimi;
2. Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, për 12 orë mësimore në SHMU dhe SHML, për kohë të caktuar deri më 31.08.2022;
3. Një mësimdhënës/e të lëndës së Edukatës Fizike, me normë të plotë, në SHML, për kohë të caktuar deri më 31.08.2022;
4. Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Filozofisë – Part-time – 7 orë mësimore në SHML, për kohë të caktuar deri më 30.06.2022;
5. Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Edukatës muzikore, për 12 orë mësimore, për kohë të caktuar deri më 31.08.2022;
6. Një (1) mësimdhënës/e të lëndëve: Bazat e telekomunikacionit, Sisteme transmetuese, Sisteme komotuese dhe Projektim dhe administrimi i mjeteve telekomunikuese, për 5 orë mësimore, Part-time deri më 31.08.2022;

Kushtet e punësimit: Për këto vende pune kërkohet përgatitja  adekuate  profesionale në bazë të Nenit 35, paragrafit 1 dhe 8, të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2021 për  Normativin  mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm dhe Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015, Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional të nxjerra nxjerr nga MASHT.

Për Aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin:

– CV-në e kompletuar;

– Kopje të letërnjoftimit;

– Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti (kopje të noterizuar);

– Certifikatën e trajnimeve të kryera (nëse keni);

– Vërtetimin mbi përvojën e punës (nëse keni);

– Preferohet njohja e një gjuhe të huaj (anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht);

Formularin (shkarko formularin) e plotësuar mund ta dërgoni edhe përmes E-malit: [email protected].

Afati për konkurrim është deri më 13 gusht 2021.

Në intervistë do të ftohen vetëm ata kandidatë që do t’i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse, ose të përafërt.

                                                                             

             _____________________________           

Don Dominik-Skender Qerimi

Drejtori


Category: Uncategorized

Publikuar më: 27/07/2021